Obchodní podmínky

I. Definice a úvodní ustanovení

 1. Provozovatelem webové stránky www.furtdaco.com i poskytovatelem služeb dostupných na této webové stránce je společnost Michal Sládek SL3D, Obilná 40, 900 27, Bernolákovo, Slovensko, IČO: 50042190 DIČ: 108 130 1100, 1 .com (dále v textu také jako „ Provozovatel “).
 2. Uživatelem webové stránky www.furtdaco.com a kupujícím zboží, jehož koupě je možná prostřednictvím webové stránky www.furtdaco.com se rozumí každá fyzická nebo právnická osoba, která vstupuje na webovou stránku a objedná si zboží prostřednictvím webové stránky www.furtdaco.com ( dále v textu jako „ Kupující “).
 3. Prodávajícím je obchodní partner Provozovatele, který na základě obchodní dohody s Provozovatelem www.furtdaco.com nabízí své zboží nebo služby prostřednictvím e-shopu www.furtdaco.com (dále v textu také jako „ Prodávající “).
 4. E-shopem www.furtdaco.com je počítačový systém umístěný na webové stránce www.furtdaco.com s veřejným přístupem, který umožňuje objednávání zboží nebo poskytnutí služeb. Provozovatel na webové stránce www.furtdaco.com nabízí také vlastní zboží, v případě objednávky takového zboží má Provozovatel vůči Kupujícímu postavení prodávajícího. E-shop www.furtdaco.com zároveň umožňuje Kupujícímu koupi zboží od Prodávajících, kteří využívají prostor e-shopu www.furtdaco.com k prezentaci a nabídce svého vlastního zboží. V procesu objednávání daného konkrétního zboží je Kupující vždy informován o tom, jaký subjekt je prodávajícím daného konkrétního zboží (dále jen „ E-shop www.furtdaco.com “).
 5. Podmínkami se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky Provozovatele upravující podmínky používání E-shopu www.furtdaco.com, vztahy mezi Provozovatelem a Kupujícím a Prodávajícím při vstupu Kupujícího do E-shopu www.furtdaco.com, využívání služeb E-shopu www.furtdaco.com a při koupi zboží přes E-shop www.furtdaco.com (dále v textu jako „ Podmínky “).
 6. Zbožím se rozumí zboží Provozovatele nebo Prodávajícího nabízené nebo zakoupené prostřednictvím E-shopu www.furtdaco.com (dále v textu také jako „ Zboží “).
 7. Službou se rozumí služba umožňující Kupujícímu odeslat Provozovateli nebo Prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy na Zboží vložené do nákupního košíku E-shopu www.furtdaco.com i další služby aktuálně dostupné pro Kupujícího na E-shopu www.furtdaco.com (dále v textu také jako „ Služba “).
 8. Příslušným orgánem dozoru je Slovenská obchodní inspekce, Inspektorát SOI pro Bratislavský kraj, Inspektorát SOI pro Bratislavský kraj, Prievozská 32, PO Box 5,820 07 Bratislava 27.
 9. Koupě Zboží přes E-shop www.furtdaco.com je v případě fyzických osob možná pouze pro osoby starší 16 let. Kupující - fyzická osoba přistoupením k těmto Podmínkám v procesu registrace prohlašuje, že je starší 16 let.

Registrace a uživatelský účet Kupujícího

 1. Využívání služeb E-shopu www.furtdaco.com a koupě Zboží přes E-shop www.furtdaco.com je možné pouze se souhlasem Kupujícího s těmito Podmínkami.
 2. Využívání služeb E-shopu www.furtdaco.com a koupě Zboží přes E-shop www.furtdaco.com není podmíněno přihlášením se Kupujícího na webové stránce www.furtdaco.com. Přihlášením se na webové stránce www.furtdaco.com však dostane Kupující k dispozici více možností oproti osobám, které nejsou přihlášeny a zároveň přihlášení zjednodušuje celkový proces objednávky Zboží přes E-shop www.furtdaco.com.
 3. Kupující se může přihlásit prostřednictvím svého Facebook účtu. Pokud se Kupující rozhodne využít tohoto způsobu přihlášení, tímto uděluje Provozovateli souhlas s použitím jeho základních informací obsaženým v jeho Facebook profilu jako jméno, e-mailová adresa a fotka. Tyto informace jsou zpracovávány společností Facebook, Inc. a jsou poskytovány Provozovateli v souladu s podmínkami ochrany osobních údajů dané společnosti. Používání Facebook účtu pro přihlášení se do služeb provozovatele je předmětem pravidel ochrany osobních údajů společnosti Facebook, Inc. dostupných zde: https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy .
 4. Kupující je povinen uchovávat své přístupové údaje do svého uživatelského účtu do E-shopu www.furtdaco.com v bezpečí.

III. Nabídka Zboží a uzavření kupní smlouvy

 1. V E-shopu www.furtdaco.com je možné objednat si Zboží přímo od Provozovatele nebo od Prodávajících. Provozovatel i Prodávající u každého Zboží, které je nabízeno prostřednictvím E-shopu www.furtdaco.com uvádí minimálně následující údaje:
 2. název Zboží,
 3. název Prodávajícího nebo Provozovatele,
 4. fotografii Zboží,
 5. popis Zboží,
 6. informaci, zda je dané Zboží skladem nebo ne,
 7. předpokládané datum expedice, je-li Zboží skladem,
 8. cenu za dané Zboží bez DPH a včetně DPH, pokud je Prodávající plátce DPH nebo konečnou cenu za dané Zboží, pokud Prodávající není plátce DPH, přičemž v ceně za Zboží nejsou shrnuty náklady na dopravu Zboží Kupujícímu. Při ceně za Zboží, při které je rozlišována cena bez DPH a cena s DPH, se za konečnou cenu Zboží pokládá cena za Zboží s DPH.
 9. Kupující má možnost vybrat si Zboží nabízené prostřednictvím E-shopu www.furtdaco.com. Kupující je oprávněn v procesu objednávky Zboží umístit do nákupního košíku Zboží od různých Prodávajících nebo i přímo od Provozovatele.
 10. Zveřejnění nabídky Zboží na E-shopu www.furtdaco.com nepředstavuje návrh na uzavření kupní smlouvy. Návrhem na uzavření kupní smlouvy se rozumí odeslání a doručení objednávky Kupujícího Provozovateli. Potvrzením objednávky ze strany Provozovatele, které činí Provozovatel v případě prodeje vlastního Zboží vlastním jménem vzniká mezi Kupujícím a Provozovatelem, kupní smlouva. Potvrzením objednávky ze strany Provozovatele, které činí Provozovatel v případě prodeje Zboží Prodávajícího jménem Prodávajícího vzniká kupní smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím. Po odeslání objednávky na Zboží ze strany Kupujícího, Kupující obdrží e-mail o přijetí objednávky. V případě, že je při dané objednávce zvolen způsob platby za Zboží – bezhotovostní převod, Kupující je informován o přijetí prostředků dalším e-mailem.
 11. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet, atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které Kupující používá a tyto nese Kupující.
 12. Kupující má právo stornovat objednané Zboží do 24 hodin od vzniku kupní smlouvy bez storno poplatku u Zboží, které je vyráběno na zakázku, dle specifických požadavků spotřebitele nebo speciálně pro jednoho spotřebitele.
 13. Na základě zvláštní obchodní dohody mezi Provozovatelem a Prodávajícím, Prodávající pověřil Provozovatele, aby poskytl Kupujícímu před uzavřením kupní smlouvy s Prodávajícím uzavřené na dálku prostřednictvím E-shopu www.furtdaco.com informace dle § 3 ods. 1 zákona č . 102/2014 Zz o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů. Ustanovení těchto Podmínek se s výjimkou článku II. Podmínek týkají i vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím.
 14. Kupující souhlasí s elektronickým zasíláním elektronické faktury za dodané Zboží.

IV. Další práva a povinnosti Provozovatele, Prodávajícího a Kupujícího

 1. V případě nabídky na Zboží, které prodává přímo Provozovatel, a při kterém je Provozovatel označen jako prodávající, Provozovatel odpovídá za soulad nabídky s příslušnými právními předpisy, za řádné a včasné potvrzení kupní smlouvy, za řádné a včasné dodání Zboží Kupujícímu, za vyřízení uplatněných nároků Kupujícího vyplývajících z obecné odpovědnosti za vady prodávaného Zboží.
 2. V případě nabídky na Zboží prodávané Prodávajícím prostřednictvím E-shopu www.furtdaco.com, Provozovatel zprostředkovává možnost Kupujícímu odeslat návrh na uzavření kupní smlouvy na Zboží Prodávajícího prostřednictvím E-shopu www.furtdaco.com, tj. poskytuje Kupujícímu Službu. Prodávající odpovídá zejména za soulad nabídky zveřejněné na E-shopu www.furtdaco.com s příslušnými právními předpisy, za řádné a včasné potvrzení kupní smlouvy, za řádné a včasné dodání Zboží Kupujícímu, za vyřízení uplatněných nároků Kupujícího vyplývajících z obecné odpovědnosti za vady prodávaného Zboží .
 3. Kupující je povinen plnit své povinnost z uzavřené kupní smlouvy s Provozovatelem nebo s Prodávajícím, tj. zejména uhradit za koupené Zboží dohodnutou kupní cenu a objednané Zboží převzít.
 4. Provozovatel/Prodávající je oprávněn odstoupit od uzavřené kupní smlouvy (zrušit objednávku) z důvodu nedostupnosti objednaného Zboží nebo z důvodu výskytu vyšší moci. O zrušení objednávky je Kupující vždy informován.

Kupní cena, platební podmínky a dodací podmínky

 1. Kupní cena za objednané Zboží je uvedeno v objednávce. Kupní cena vždy zahrnuje DPH a je stanovena v měně Euro, Česká koruna nebo Polský zlotý v závislosti na volbě Kupujícího provedené při využívání E-shopu www.furtdaco.com. V kupní ceně nejsou zahrnuty náklady na dopravu Zboží a poplatky za platební služby. Informace o výškách dopravních poplatků a poplatků za platební služby naleznete v části Dopravní a platební podmínky.
 2. Prodávající se může s Kupujícím dohodnout i na jiném než standardním (výše uvedeném) postupu při zasílání Zboží nebo služeb i cen za tyto služby.
 3. Prodávající může zaslat Zboží, které je okamžitě dostupné Kupujícímu a zbývající část objednávky doručí dodatečně ve sjednané lhůtě, avšak za předpokladu, že Kupujícímu nebude účtováno žádné dodatečné poštovné, kromě těch, které bylo započteno v objednávce.
 4. Prodávající resp. Provozovatel je povinen do 30 dnů od vzniku kupní smlouvy zaslat kupujícímu Zboží, pokud se nedohodly jinak, nebo nebyla-li u Zboží uvedena delší dodací lhůta. Pokud je Zboží skladem je expedováno dle kapacitních možností, v co nejkratším čase.
 5. Pokud se v objednávce nachází více druhů Zboží a část z nich není skladem, je Kupující informován zvlášť ohledně možnosti částečných dodávek Zboží.
 6. Faktura (daňový doklad) za Zboží je zasílána výhradně elektronicky. § 71 odst. 222/2004 Sb o dani z přidané hodnoty, 1 písm. b) ve formátu PDF, a to po přijetí platby za zakoupené Zboží. Pokud Kupující požádá o zaslání faktury i v papírové podobě, bude mu zaslána dodatečně poštou.
 7. Za místo plnění se považuje místo, do kterého je Zboží dodáváno.
 8. Doprava Zboží ke Kupujícímu je zajišťována Provozovatelem, a to bez ohledu na to, zda se jedná o Zboží zakoupené prostřednictvím E-shopu přímo od Provozovatele nebo od Prodávajícího a to prostřednictvím pošty, kurýrní společnosti, prostřednictvím doručení do určeného DEPO nebo v zásilkovně a to dle preferencí Kupujícího zvolených při objednávce Zboží. Ne všechny možnosti dopravy musí být dostupné u každého druhu Zboží.

Nabytí vlastnického práva ke Zboží

 1. Vlastnické právo přechází z Prodávajícího nebo z Provozovatele, v případě prodeje vlastního Zboží na Kupujícího až momentem úplného zaplacení kupní ceny za objednané Zboží prostřednictvím E-shopu www.furtdaco.com.
 2. Nebezpečí náhodné zkázy a náhodného zhoršení předmětu koupě přechází na Kupujícího dnem převzetí Zboží Kupujícím.

VII. Odpovědnost za vady

 1. Prodávající resp. Provozovatel v postavení prodávajícího přebírá zodpovědnost za vady Zboží. Kupující, který má postavení spotřebitele je informován o svých právech vyplývajících z odpovědnosti za vady ao postupu při vyřizování reklamací Zboží v reklamačním řádu Provozovatele, který tvoří nedílnou součást těchto Podmínek a je dostupný zde. Text reklamačního řádu je platný i pro vyřizování reklamací na Zboží zakoupené od Prodávajících.
 2. Odpovědnost za vady Zboží, včetně záruky za jakost ve vztahu ke Kupujícímu, který není spotřebitelem ve smyslu zákona 250/2007 Zz o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
 3. Pokud Kupující, který má postavení spotřebitele, není spokojen se způsobem, jakým Prodávající nebo Provozovatel v postavení prodávajícího vybavil jeho reklamaci, nebo má-li za to, že byla porušena jeho práva, má možnost obrátit se na Prodávajícího nebo Provozovatele se žádostí o nápravu e- mailem na michal@furtdaco.com. Odpoví-li prodávající na žádost o nápravu zamítavě nebo neodpoví-li na ni do 30 dnů ode dne jejího odeslání, má Kupující právo obrátit se s cílem ochrany svých spotřebitelských práv na subjekt alternativního řešení sporů v souladu se zákonem č.j. 391/2015 Zze alternativním řešení spotřebitelských sporů ao změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Během alternativního řešení sporů Kupující - spotřebitel spolupracuje se subjektem alternativního řešení sporů v zájmu rychlého vyřešení sporu. Návrh na zahájení alternativního řešení sporu lze podat způsobem určeným podle § 12 předmětného zákona. Subjektem alternativního řešení sporů je „Slovenská obchodní inspekce, Prievozská 32, PO Box 5, 820 07 Bratislava 27“, resp. jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství České republiky (seznam je dostupný na stránce http://www.mhsr.sk). Kupující, který je spotřebitel, je oprávněn si vybrat subjekt alternativního řešení spotřebitelských sporů, na který se obrátí. V případě přeshraničního sporu má kupující - spotřebitel právo obrátit se na Evropské spotřebitelské centrum, které mu poskytne adresu na doručování, elektronickou adresu nebo telefonický kontakt na subjekt alternativního řešení sporů, který je příslušný k řešení jeho sporu.
 4. V souladu s článkem 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1995/2006 524/2013 ze dne 21.05.2013 o řešení spotřebitelských sporů online, kterým se mění nařízení (ES) č. 524/2013 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES, Kupující, který je spotřebitelem má právo svá práva a nároky, vyplývající ze smluvního vztahu (kupní smlouvy nebo smlouvy o službách online) s prodávajícím, uplatňovat v rámci alternativního online řešení sporů. Řešení sporů online zajišťuje platforma provozovaná Evropskou Komisí. Kupující, který je spotřebitel, je oprávněn využít platformu RSO k řešení sporů, v jazyce, který si zvolí. Platforma RSO je přístupná online na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage .
 5. Alternativní řešení sporů může využít pouze Kupující - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku.
 6. V případě jakýchkoli jiných žádostí nebo stížností, je Kupující oprávněn obrátit se na Provozovatele na jeho kontaktní údaje uvedené v článku I. těchto Podmínek.

VIII. Náhrada škody v případě nepřevzetí Zboží

 1. Provozovatel v postavení prodávajícího nebo Prodávající má právo na náhradu škody (dle § 420 a násl. občanského zákoníku), v případě že si Kupující objednal Zboží, které nestornovalo resp. neodstoupil od smlouvy a zároveň od dopravce nepřevzal toto Zboží nebo po výzvě Provozovatele nebo Prodávajícího si v případě zvolení osobního odběru Zboží nepřevzal ve stanovené lhůtě k odběru. Tímto jednáním Kupující porušil svou povinnost převzít si objednané Zboží.
 2. Při určování výše náhrady škody prodávající bere v úvahu především dopravní náklady as tím spojené poplatky v případě zaslání Zboží, náklady spojené s balením, expedicí a administrací objednávky, jakož i všechny ostatní náklady, které mu vznikly s realizací předmětné objednávky a zároveň má právo si účtovat. i ušlý zisk.
 3. Prodávající má právo i neuplatnit si právo na náhradu škody nebo uplatnit toto právo jen z části.

Informace pro Kupujícího, který má postavení spotřebitele

 1. Podle zákona 102/2014 Zz o ochraně spotřebitele při prodeji Zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů v platném (dále jako „ Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží na základě smlouvy uzavřené na dálku “) je Kupující, který je spotřebitelem, oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí Zboží. Ve smyslu Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží na základě smlouvy uzavřené na dálku však Kupující nemůže využít práva na odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je:
 2. a) poskytnutí služby, pokud její poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a došlo-li k úplnému poskytnutí služby,
 3. b) prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 4. c) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele,
 5. d) prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,
 6. e) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
 7. f) prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím,
 8. g) prodej alkoholických nápojů, jejichž cena byla dohodnuta v době uzavření smlouvy, přičemž jejich dodání lze uskutečnit nejdříve po 30 dnech a jejich cena závisí na pohybu cen na trhu, které prodávající nemůže ovlivnit,
 9. h) provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal prodávajícího; to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží než náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal,
 10. i) prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,
 11. j) prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu,
 12. k) poskytnutí ubytovacích služeb k jinému účelu než k účelu bydlení, přeprava zboží, nájem automobilů, poskytnutí stravovacích služeb nebo poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času a podle které se prodávající zavazuje poskytnout tyto služby v dohodnutém čase nebo ve sjednané lhůtě,
 13. l) poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, jestliže jeho poskytování bylo zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.
 14. V případě, že má Kupující zájem využít práva na odstoupení od kupní smlouvy v souladu se Zákonem ochraně spotřebitele při prodeji zboží na základě smlouvy uzavřené na dálku je povinen odeslat oznámení o odstoupení nejpozději v poslední den lhůty určené k odstoupení na kontaktní adresu Provozovatele. Kupující je povinen po oznámení o odstoupení od smlouvy zaslat nebo doručit osobně předmět smlouvy, od které odstupuje spolu se vší dokumentací – např. kupující. originálem faktury, návodem a jinou dokumentací ke Zboží, která mu byla doručena spolu se Zbožím, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení. Provozovatel doporučuje Kupujícímu, aby si vyhotovil pro vlastní potřebu kopii faktury a Zboží zasílalo doporučeně a jako pojištěnou zásilku. K odstoupení od smlouvy může Kupující využít následujícího formuláře: Odstoupení od kupní smlouvy , ve kterém je třeba vyplnit minimální údaje s označením „*“ – hvězdičkou. ( http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20smlouvy.pdf ). Zboží nesmí být zasíláno zpět Provozovateli na dobírku. V případě, že Kupující odstoupí od kupní smlouvy náklady na vrácení Zboží nese Kupující.
 15. Provozovatel vrátí Kupujícímu zaplacené plnění za Zboží koupené od Provozovatele včetně nákladů na dopravu a dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků, případně jménem Prodávajícího vrátí Kupujícímu plnění za Zboží koupené od Prodávajícího včetně nákladů na dopravu a dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků. Provozovatel nebo Prodávající však nemusí vrátit peníze dříve než je mu doručeno Zboží nebo Kupující neprokáže zaslání Zboží, to neplatí v případě, že Prodávající navrhl, že si Zboží vyzvedne sám. Při odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je prodej Zboží, Provozovatel nebo Prodávající není povinen vrátit Kupujícímu povinné platby, dříve než mu je Zboží doručeno nebo dokud Kupující neprokáže zaslání Zboží zpět Prodávajícímu nebo Provozovateli, ledaže Prodávající/Provozovatel navrhne, že si Zboží vyzvedne nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.
 16. Prodávající resp. Provozovatel není povinen uhradit Kupujícímu dodatečné náklady, pokud si Kupující výslovně zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený Prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil Kupující a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený Prodávajícím resp. Provozovatelem.

Ochrana osobních údajů a soukromí

 1. Provozovatel zpracovává osobní údaje Kupujícího v rozsahu, způsobem a pro účely, které jsou v souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) a zákona č. 1/2003. 18/2018 Zz o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů.
 2. Osobní údaje Kupujícího jsou zpracovávány Provozovatelem za účelem uzavření a plnění kupní smlouvy a plnění závazků vyplývajících z kupní smlouvy, nebo v souvislosti s ní, za účelem vedení účetní a daňové evidence, za účelem poskytnutí Služby, za účelem přímého marketingu, za účelem vyřizování reklamací či jiných žádostí nebo stížností Kupujícího. Provozovatel je tedy zpracovává zejména při vyřizování objednávek, vystavování faktur, doručování objednaného Zboží, evidenci objednávek a kupních smluv, evidenci osob navštěvujících web stránky Provozovatele a při vyřizování případných reklamací. Více informací ke zpracování osobních údajů získá Kupující v zásadách zpracování osobních údajů Provozovatele dostupných zde.
 3. Provozovatel Kupujícího informuje, že ve smyslu § 62 ods. 3 zákona č . 351/2011 Zz o elektronických komunikacích ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „ Zákon o elektronických komunikacích “) jej může oslovovat voláními, zasíláním e-mailů a SMS zpráv na kontaktní adresy, které uvedl při objednávce Zboží za účelem přímého marketingu vlastního podobného zboží a služeb. Volání, e-mail nebo SMS zpráva podle předchozí věty může mít informační nebo reklamní charakter a jejich původcem je Provozovatel. Nesouhlas s voláním nebo se zasíláním těchto e-mailů nebo SMS zpráv může Kupující kdykoli oznámit Provozovateli zasláním e-mailu na adresu michal@furtdaco.com nebo pouhým odhlášením se z odběru při každém doručení e-mailové zprávy kliknutím na odkaz na konci e-mailové zprávy.

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 01.01.2022
 2. Pokud má Kupující postavení spotřebitele ve smyslu příslušných právních předpisů, právní vztahy neupravené těmito Podmínkami se řídí zejména ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů a příslušnými ustanoveními právních předpisů zaměřených na ochranu spotřebitele. V případě, že danému Kupujícímu nelze přiznat postavení spotřebitele, na otázky neupravené Podmínkami se uplatní příslušná ustanovení zákona č.j. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších právních předpisů.
 3. Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky upravovat zejména z důvodu změn právních předpisů, technologických změn, ale také z důvodu rozšíření nebo změn služeb poskytovaných Provozovatelem. Nová verze Podmínek se použije na kupní smlouvy uzavřené na základě objednávek Kupujících doručených Provozovateli ode dne nabytí účinnosti změněných nebo nových Podmínek.
 4. Pokud se některá ustanovení těchto Podmínek ukáží jako zcela nebo zčásti neplatná nebo neúčinná, není tím dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení těchto Podmínek. Namísto neplatných nebo neúčinných ustanovení se použije právní úprava, která, pokud je to možné, se co nejvíce přibližuje smyslu a účelu takových neplatných ustanovení těchto Podmínek. Obdobně se bude postupovat iv případě, že se zjistí, že některé z ustanovení těchto Podmínek je nevykonatelné.
 5. Jakékoliv nesrovnalosti a spory vzniklé v souvislosti s těmito Podmínkami budou řešeny především vzájemnou dohodou. Nicméně, nedojde-li k takové vzájemné dohodě budou všechny spory vyřešeny s konečnou platností příslušným soudem v České republice.